บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จำกัด
THANSETTAKIJ CAPITAL MUTUAL FUND BROKERAGE SECURITIES CO., LTD.

อัตราแลกเปลี่ยน

หน่วยราคารับซื้อราคาขายออก
USD34.882135.2945
GBP44.229645.1906
EUR37.755338.5591
JPY23.741824.4912
CNY4.73184.8807
อัพเดท 23 ก.ย. 2566 เวลา 10:20 น.

ราคาทองคำ

95.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง32,750.0032,850.00
ทองรูปพรรณ32,154.3633,350.00
อัพเดท 23 ก.ย. 2566 เวลา 10:20 น.

ราคาน้ำมัน

ชนิด บาท/ลิตร
ดีเซล29.94
ดีเซล B1029.94
แก๊สโซฮอล์ 9137.64
แก๊สโซฮอล์ 9539.68
แก๊สโซฮอล์ E2037.29
อัพเดท 23 ก.ย. 2566 เวลา 10:20 น.
ให้
| จัดการการลงทุนของคุณ

กองทุนยอดนิยม

ชื่อกองทุน บลจ. ประเภทกองทุน ระดับความเสี่ยง วันที่ NAV หนังสือชี้ชวน
UNIบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัดกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)68/11/202212.7248ดาวน์โหลด
UOBSAS100บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัดกองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)68/15/202235.8455ดาวน์โหลด
TLDIVRMFบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัดกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)68/15/202210.8535ดาวน์โหลด
KWI EQ DIVบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บริษัทฯ)กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)62023-08-1810.5833ดาวน์โหลด
PRINCIPAL EEF-Dบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัดกองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)62023-08-1824.0837ดาวน์โหลด
KFHAPPYSSFบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัดกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Saving Funds)52023-08-1810.2796ดาวน์โหลด
ONE-EC14-RDบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัดกองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)67/22/20229.7441ดาวน์โหลด
I-GOLD7S3บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)87/21/20228.1031ดาวน์โหลด
HI-DIV RMFบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)67/22/202210.1688ดาวน์โหลด
ASP-HSIบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บริษัทฯ)กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)67/22/202212.1915ดาวน์โหลด
คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุน

1. ขณะนี้ท่านกำลังเข้าสู่เว็บไซต์ของ “บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จำกัด”

2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน

3. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

4. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มต้น

5. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

6. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

7. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้

8. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น รายงานการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. http://www.sec.or.th/

9. การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

10. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

11. บริษัทและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์หรือบุคคลใด ๆ ในความสูญหาย หรือเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ

12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทก่อน

13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด